AVÍS LEGAL

 

Property Buyers by Somrie (des d’ara “L’Empresa propietària”) ha dissenyat una política de privadesa, establint els mitjans i procediments necessaris per dur-la a terme. D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LO 15/1999 del 13 de desembre), s’entén per dades personals “qualsevol informació referent a persones físiques identificades o identificables”.

Els termes utilitzats en aquesta política de privadesa tenen el mateix significat que els de l’Avís Legal.

Si per accedir a una informació determinada de la web l’Usuari hagués de registrar-s’hi, ell mateix serà responsable d’aportar informació veraç i lícita i de garantir l’autenticitat de totes aquelles dades que introdueixi a l’hora d’emplenar els formularis preestablerts, comprometent-se a mantenir-la degudament actualitzada.

L’Empresa propietària l’informa que les dades personals que ens ha facilitat s’inclouran en un fitxer titularitat de l’empresa, amb la finalitat de gestionar la relació i de poder mantenir-lo informat sobre aquella informació per la qual pugui estar interessat, tot això de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la normativa de desenvolupament per a la qual l’Usuari en dona el consentiment en el moment de facilitar les seves dades.

La base legal per al tractament de les seves dades és el fet de possibilitar l’enviament d’informació addicional relativa als nostres serveis. La negativa a facilitar-les implicarà que no podrà accedir a determinada informació de la web.

L’Empresa propietària utilitzarà aquestes dades d’acord amb les finalitats per a les quals van ser sol·licitades, mantenint uns nivells de seguretat en la protecció de les dades citades d’acord amb les lleis vigents.

En relació amb el termini durant el qual es conservaran les dades personals, l’informem que en virtut de l’article 8.6 del Reglament de desenvolupament de la LOPD, les dades es conservaran durant el temps en què es pugui exigir algun tipus de responsabilitat derivada de la relació mantinguda entre l’Usuari i l’Empresa propietària.

L’Empresa propietària només demanarà les dades estrictament necessàries amb la finalitat ja esmentada i es compromet a tractar totes les dades recollides dels usuaris registrats amb la màxima confidencialitat. Per això, les úniques dades personals a les quals l’empresa propietària tindrà accés seran aquelles que l’Usuari faciliti voluntàriament. En aquest sentit, cal que l’Usuari conegui que per a possibilitar l’alta i el registre d’alguns productes i/o serveis oferts a través de la web, se li demanaran algunes dades de caràcter personal, la facilitació de les quals és totalment voluntària. En els casos en què s’indiqui, si l’Usuari no facilita les dades no podrà accedir ni utilitzar els serveis i continguts en qüestió. Per exemple, se li poden sol·licitar dades identificatives o qualssevol altres que, segons els casos, es requereixin legalment o que siguin necessaries per a facilitar la informació sol·licitada o per a donar un servei. L’Empresa propietària recull les dades amb la finalitat que s’indica a la clàusula de Protecció de Dades que apareix més endavant.

En compliment amb la normativa vigent, L’Empresa propietària ha realitzat una valoració de riscos de les dades que tracta i ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat que les dades personals tractades requereixen. Així mateix, està dotada dels mecanismes necessaris al seu abast per evitar en la mesura que pugui els accessos no autoritzats, les sostraccions, les modificacions il·lícites i la pèrdua de dades; de la mateixa manera, intenta instal·lar altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració i l’accés no autoritzat a les dades personals facilitades.

Per tot això, se li recomana la màxima diligència en aquesta matèria i la utilització de totes les eines de seguretat que tingui a l’abast, sense responsabilitzar l’Empresa propietària de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites.

La llei reconeix a l’Usuari els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, si escau, de les seves dades personals, podent exercitar aquests drets per escrit dirigint-se a l’adreça que figura a la Clàusula de Protecció de Dades que es recull més endavant. De la mateixa manera, l’Usuari pot revocar en qualsevol moment l’autorització concedida per a l’ús o la cessió de les seves dades, sense perjudici del dret que assisteix l’Empresa propietària a cancel·lar l’accés a la Web quan aquestes dades siguin imprescindible per a això. També podrà modificar les dades que, a través de la pàgina web, hagi facilitat a l’Empresa propietària en la forma que s’indica.

 

Clàusula de Protecció de Dades

 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’Usuari, en el cas de ser persona física, queda informat de la incorporació, als fitxers de l’Empresa propietària, de les dades de caràcter personal que hagi facilitat o es generin com a conseqüència de la sol·licitud d’informació, o de qualsevol consulta, de la navegació per la Web o altres sistemes de comunicació, incloent-hi, entre d’altres, la imatge continguda a la seva documentació d’identificació, el número de telèfon mòbil, l’adreça de correu electrònic, la veu i les dades que s’obtinguin a través de certs dispositius en relació amb la seva localització geogràfica.
L’Usuari dona el consentiment per al tractament de les dades per rebre les circulars informatives, consentint expressament l’enviament d’aquestes circulars a través de mitjans de comunicació electrònica com ara el correu electrònic.

L’Usuari queda informat del dret d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals en els termes que preveu la Llei. L’Usuari queda informat del dret a obtenir confirmació si l’Empresa propietària tracta les seves dades personals. Tots aquests drets podran ser exercitats per escrit, mitjançant una comunicació acompanyada de la còpia del document d’identitat dirigida a:

L’Empresa propietària –responsable dels fitxers– a Passeig de Gràcia 16, 3r 3A, 08007 Barcelona, o a l’adreça de correu electrònic: info@propertybuyers.es